old royal nekretnine logo

OLD ROYAL SISTEM d.o.o. Beograd

old royal beograd agencija za nekretnine
Adresa Zrmanjska 10, Beograd
tel (+381) 011 / 2544 755
011 / 2544 966
fax 011 / 3550 384
dezurni tel 065 / 2544-755
web www.oldroyal.net
emailold.royal@sbb.rs
skype OldRoyal

nekretnine Beograd


Za Kvadrat ispred svih - Old Royal Sistem - kuća dobrih ljudi

DO STANA PUTEM KREDITA - TERMINI

Prvo što treba da znate jeste da li imate ili nemate takozvanu kreditnu sposobnost da aplicirate i dobijete kredit Kreditna sposobnost se dobija od kreditnog biroa, javna je stvar i dobija se odmah po uplati takse na osnovu matičnog broja.

Najčešće pitanje i najčešće se srećemo sa nečim što se zove kamata.

Pod kamatom se po definiciji podrazumeva nadoknada koju banka naplaćuje korisniku kredita za pruženu uslugu( u našem slučaju pozajmljivanje novca za kupovinu stana).Izražava se u procentima(%), a dobija se upoređivanjem osnovnog iznosa kredita i perioda korišćenja.Po pravilu što je rok duži to je kamata manja.Obično se kamata obračunava na godišnjem nivou, mada je moguće i drugačije ( šest, tri ili mesec dana). U osnovi postoje dve vrste kamata:nominalna(koja je obično svuda istaknuta velikim brojevima i svi je vide) i efektivna( koja je obično najsitnije moguće napisana i skoro da je neprimetna).

Nominalna kamatna stopa je ona koju propisuje banka i ona se obračunava na svaku ratu koju klijent otplaćuje (mesečno), ali nažalost ne daje realnu sliku o ukupnim troškovima kredita.

Efektivna kamatna stopa pokazuje ukupne troškove koje dužnik plaća banci prilikom podizanja i tokom otplate kredita i uključuje pored nominalne kamate, uključuje i sve druge troškove(obrada kredita, osiguranje itd..)

EURIBOR(Euro Interbank Offered Rate) je preporučena kamatna stopa koja predstavlja aritmetički prosek kamatnih stopa po kojima banke u evrozoni nude jedna drugoj novac za pozajmljivanje na međubankarskom tržištu.Pojedine banke euribor obračunavaju kao deo nominalne kamatne stope.

Glavnica je iznos koji dužnik duguje banci i na koji se obračunava kamata.

Depozit predstavlja novčana sredstva koja služe banci kao neka vrsta osiguranja da će kredit biti otplaćen.Na depozit banka obračunava kamatu, a po otplati kredita banka vraća depozit u nominalnom iznosu uvećan za iznos kamate.

Učešće je deo novca sa kojim klijent koji uzima kredit učestvuje u kreditiranju.Učešće je stav bančine politike i postoje krediti bez njega pa do onih koji traže obavezno veće učešće.Za iznos učešća se smanjuje osnovica za vraćanje kredita.

Menica je hartija od vrednosti i služi kao obezbeđenje trećem licu(_banci) da će njen izdavalac izvršiti isplatu.

Solidarni dužnik je osoba koja sa korisnikom kredita učestvuje u kreditiranju i nosilac je svih obaveza kao i korisnik kredita.Obično je to supružnik, roditelj, ali može svako ko privati tu obavezu i to potpiše.

Hipoteka je još jedna od garancija tj. ulog nepokretnosti (ne mora biti ona koja se kupuje, ali mora biti veće vrednosti), za novčanu pozajmicu.Ukoliko se novac ne vraća po dogovorenoj dinamici i dogovorenom iznosu banka je ovlašćena da aktivira hipoteku i naplati svoja potraživanja.

Vinkulirana polisa u korist banke predstavlja takođe neku vrstu zaloga ili prenos prava potraživanja po osnovu naplate štete u korist trećeg lica, u konkretnom slučaju banke.

OLD ROYAL SISTEM ima potpisane ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa većinom vodećih banaka u Srbiji, po kome naši klijenti imaju VIP tretman, olakšanu i pojednostavljenu realizaciju kompletnog posla.

Top ponuda